ALGEMEEN
Artikel 1. Lancelot schermclub is gevestigd te Arnhem. De schermclub is opgericht op 31 oktober 2014.
Artikel 2. De schermclub stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de schermsport in al zijn verschijningsvormen, welk doel zij zal trachten te bereiken door geregelde praktische oefening van schermsport, het deelnemen aan en/of uitschrijven van wedstrijden en het aanwenden van alle middelen welke het doel kunnen bevorderen.

LEDEN
Artikel 3. De schermclub kent buitenleden, beginners, wedstrijdleden, wedstrijd-plusleden, studentenleden, G-schermers, en ereleden. Allen zijn natuurlijke personen en onder te verdelen in volwassenen en jeugdigen. Het lidmaatschap/abonnement wordt verkregen door schriftelijke aanmelding. Het lidmaatschap/abonnement vangt aan na aanmelding.
a) Jeugdigen zijn jongens en meisjes in de leeftijd tot 18 jaar.
b) Volwassenen zijn dames en heren in de leeftijd van 18 jaar en ouder.
c) Studentenlid ben je van 18 jaar tot 24 jaar en je bent een voltijds student. Na je 24e loopt je studentenlidmaatschap automatisch over in een lidmaatschap voor volwassenen.
d) Buitenleden kunnen jeugd- en volwassenleden zijn die niet meer dan 1x per maand trainen.
e) Beginner ben je als je net begint met schermen en je bent je nog aan het oriënteren. Na een periode van een half jaar als beginner is het verplicht om lid te worden van de schermbond. Per jaar voor de jeugd bedraagt dit € 23,75. Per jaar voor de volwassenen bedraagt dit € 46,50
f) Wedstrijdlid, leden die 1 à 2 keer kunnen trainen en aan externe wedstrijden mogen deelnemen.
g) Wedstrijdlid plus, leden die een extra wedstrijdprogramma volgen. Bij voldoende deelname.
h) G-schermers zijn jongens en meisjes die samen les krijgen en een verstandelijke beperking hebben.
i) Ereleden zijn personen, die wegens hun bijzondere verdiensten jegens de vereniging door een algemene vergadering met een meerderheid van tenminste ¾ van de geldig uitgebrachte stemmen als zodanig zijn gekozen. Toetredende leden verbinden zich ook met het lidmaatschap van Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS) respectievelijk het jeugd- en het lidmaatschap te aanvaarden.
Artikel 4. Leden vanaf een leeftijd van 12 jaar hebben stemrecht.Jonger dan 12 jaar hebben de ouders het recht tot stemmen.
Artikel 5. Inschrijving is gratis.
Artikel 6. Het lidmaatschap/abonnement eindigt:
a) Door overlijden;
b) Door opzegging;
c) Door opzegging door de vereniging;
d) Door royement krachtens het besluit van het bestuur;
e) De opzegging van het lidmaatschap/abonnement door een scherm(st)er moet schriftelijk via een mail aan de administratie geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken, tellend vanaf de eerste van de komende maand.
f) Bij opzegging dient de huurkleding binnen 1 maand ingeleverd te worden. Bij verzuimen van inleveren van het huurpakket zal de incassering van de huurprijs maandelijks automatisch door blijven lopen.
Artikel 7. Indien de in te schrijven scherm(st)er jonger dan 18 jaar is, dient één der ouders te ondertekenen voor de automatische machtiging van de bank.
Artikel 8. Mogelijk kunnen foto’s van trainingen, wedstrijden of evenementen e.d. voor PR doeleinden gebruikt worden. Mocht u dit liever niet willen dan kunt u hier schriftelijk (per mail) bezwaar tegen indienen bij het bestuur.
Artikel 9. Persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor onze eigen administratie en om u te bereiken.
Artikel 10. Aangaande een lidmaatschap bij Lancelot is het verplicht een eigen wapen aan te schaffen. Overige benodigdheden kunt u, naast het aanschaffen ervan, ook per pakket huren. Voor de jeugd bedraagt dit huurpakket 6,50 euro (masker, vest, broek, handschoen). Voor de volwassenen bedraagt dit huurpakket 10,00 euro (masker, vest, broek, handschoen, elektrisch vest en fil du corps). U kunt de onderdelen uit een pakket niet los huren.

TARIEVEN
Artikel 11. Lancelot behoudt zich het recht voor de tarieven éénmalig per jaar aan te passen.

TRAINING
Artikel 12. Lessen die vallen op dagen dat Lancelot gesloten is komen te vervallen. Dagen waarop Lancelot gesloten is worden ruim vooraf aangekondigd. Voor deze periode zal er geen wijziging zijn in lidmaatschaps-/abonnementsgelden.
Artikel 13. De openingstijden van de schermzaal zijn aangegeven op het lesrooster.

FACILITEITEN
Artikel 14. Lancelot is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect
respectievelijk van of aan goederen van de sporters of bezoekers. Tevens is zij niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van sporters tenzij de leiding nalatig is geweest.
Artikel 15. Roken, drugs en doping is bij Lancelot niet toegestaan.
Artikel 16. Het gebruik van consumpties is toegestaan in de kantine. Drinken in de sportzaal kan alleen in een afgesloten fles of bidon.
Artikel 17. Aanwijzingen van de aanwezige leiding dient opgevolgd te worden.
Artikel 18. Zaalsportschoenen (zonder afgevende zolen) zijn verplicht in de sportzaal. Scherm(st)ers dienen met veilige, schone schermmaterialen aan te treden.
Artikel 19. In ons schermcentrum zijn beveiligingscamera’s aanwezig. Deze zijn ter bescherming van uw en onze goederen. Beelden zijn alleen voor de eigenaar inzichtelijk.
Artikel 20. Wij verzoeken iedereen om zo min mogelijk mobiele telefoons te gebruiken in de sportzaal zodat iedereen een prettige sportomgeving kan ervaren.
Artikel 21. Fietsen dienen buiten in de daarvoor bestemde fietsenrekken geplaatst te worden.
Artikel 22. U dient zich te houden aan de huisregels. De huisregels hangen in de hal van het schermcentrum.
Artikel 23. Lancelot behoudt zich het recht voor de toegang te weigeren bij het niet naleven van de regels of aanwijzingen van de leidinggevenden.

TOT SLOT
Artikel 24. Bij Lancelot is iedereen gelijk. Elke vorm van discriminatie is hier niet toegestaan.
Artikel 25. Bepalingen die u gemist heeft kunnen mogelijk terug te vinden zijn in de statuten.